Danmark

Nordisk Konservatorforbund – Danmark (NKF-dk) har siden 1950 været danske konservatorers samlingssted og interesseforening. Det er foreningens mål at fremme kendskabet til konservering og restaurering af den kulturelle arv samt søge at være platform for udveksling af faglig viden og information internt blandt både danske og nordiske konservatorer. Heri indgår afholdelse af kongresser, seminarer, efteruddannelseskurser, møder i faglige arbejdsgrupper samt socialt samvær.

Konservering er i dag en profession, hvor der stilles særlige uddannelsesmæssige krav suppleret med teoretisk og praktisk erfaring. Uddannelsen erhverves på Det Kgl. Danske Kunstakademis Konservatorskole i København eller tilsvarende internationale institutioner. Uddannelse og erfaring er grundlaget for det egentlige medlemskab af foreningen (ordinære medlemmer), som dog også er åben for andre interessenter (associerede medlemmer) se vedtægterne

Flere gange årligt mødes medlemmerne til aftenarrangementer, hvor man bliver vist rundt på en institution eller i en bygning og bliver orienteret om de aktiviteter, der finder sted her eller hører en kollega fortælle om restaureringen af forskellige relevante genstande eller interiører.
Indenfor de seneste år har foreningen desuden arrangeret en studierejse til de baltiske lande, hvor der var mulighed for at møde kolleger og lære deres arbejdsforhold bedre at kende samt taget initiativ til afholdelse af en fest – begge initiativer som vi bestræber os på skal være tilbagevendende begivenheder.
I arbejdsgrupperne mødes flere kolleger for at diskutere aktuelle spørgsmål eller problemer indenfor deres respektive arbejdsområde – og møderne refereres som oftest i foreningens blad ”Bulletin”, der udkommer to gange årligt. Heri publiceres desuden artikler om faglige nyheder eller organisatoriske og kulturpolitiske forhold. Der er mulighed for publikation af egentlige faglige artikler med peer review i det fælles nordiske magasin ”Meddelelse om Konservering”, der udkommer to gange årligt.

NKF-dk er medlem af den europæiske parablyorganisation E.C.C.O. (European Confederation of Conservator/restorers Organizations ). Her varetages professionens overordnede politiske interesser på europæisk plan. De seneste år har man arbejdet ihærdigt på at skabe enighed om de specifikke uddannelsesmæssige krav, der bør gælde for samtlige europæiske konservatorer. En sådan harmonisering vil hjælpe professionen til at blive anerkendt som en kompetent og central partner i arbejdet med bevaring af kulturarv. Målet er at opnå en eller anden form for autorisation på området, men der savnes mange steder lovgivning, der understøtter det synspunkt.

På samme måde samarbejder foreningen på det hjemlige bevaringspolitiske område med Kulturarvsstyrelsen (KUAS) og Organisationen Danske Museer (ODM). Det har bl.a. ført til udarbejdelse af en række retningslinjer for god håndtering og bevaring af kulturarvsgenstande under KUAS, samt deltagelse i museumsfaglige netværk under ODM.

Se mere information på NKF-dk’s egen hjemmeside.

Vibe

Följ oss på